Privacy

AVG

Privacy statement
Erfgoed Waterwonen hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan
om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Erfgoed Waterwonen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
privacy statement.
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn.
Voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van jouw persoonsgegevens.
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op
willen wijzen en deze respecteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in
het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij delen wel berichten die op Facebook en andere social media staan, mits die openbaar zijn
of op delen staan, u houdt het recht om te allen tijde dit te laten verwijderen.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die we
van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
jou zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Dit is alleen een informatieve site gemaakt met wordpress.com, hierbij zit een
standaard plugin Jetpack zie hier cookiebeleid in het Nederlands >,
zij maken ook gebruik van https://automattic.com/cookies >
hiervoor geeft u akkoord bij de site, deze is helaas in het engels.
Dit is om de site goed te laten functioneren en samen te laten werken met andere social media.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De mogelijkheid bestaat
dat sommige functionaliteit van de website dan niet meer correct werkt.
Via instelling -privacy en beveiliging kunt u altijd de cookies verwijderen.

Wij verzamelen verder geen gegevens via deze site en met de mailchimp nieuwsbrief
wordt alleen naam en emailadres gevraagd, die u te allen tijde ook aan kunt passen.
wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

De enquete wordt anoniem ingevuld en wordt gebruikt voor de als onderdeel
aanvraag immaterieel erfgoed

Autoriteit persoonsgegevens >

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders.
Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites
waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van
Erfgoed Waterwonen

heeft u nog vragen? neemt u dan contact met ons op.

Advertentie
%d bloggers liken dit: