Inspiratie pagina Waterwonen

#omdenken – oplossingen – ruimte voor (immaterieel) erfgoed waterwonen

Waterwonen is……… immaterieel erfgoed.

Het Waterwonen is sinds 12 april 2021 opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland!
Het initiatief hiertoe is genomen door ErfgoedWaterwonen.nl.
Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld door beoefenaars of direct betrokkenen. Met de aanmelding erkennen ze dat zij deze cultuuruiting als immaterieel erfgoed zien.
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat Waterwonen aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op: Immaterieel erfgoed/waterwonen

Erfgoed waterwonen beschouwt als “een belangrijk kenmerk” het wonen op het water als identiteit van waterbewoners. Vanuit schippersfamilies wordt het waterwonen al eeuwenlang van generatie op generatie doorgegeven. 

zie onze Cultuur en Erfgoed >

Gemeente handleiding Waterwonen immaterieel erfgoed

Waterwonen is…….. diversiteit in een gemeenschap

Er is duidelijk behoefte aan waterwonen, in de recreatie is al veel gebouwd, nu nog het permanente waterwonen!

Doordat waterwonen nu als immaterieel erfgoed wordt gezien, heeft de overheid een positieve zorg om deze waterwoon-cultuur te ondersteunen en het waterwonen te faciliteren.  

Ons borgingsplan is:

  • De gemeente stelt het beleid voor waterwonen en ligplaatsen vast als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid.
  • Het beleid dient voldoende rekening te houden met de keuzevrijheid en cultureel bepaalde behoefte van het waterwonen en deze wordt ondersteund voor de toekomst.
  • De toekomstvisie is eerder een toename van ligplaatsen dan minstens gelijk houden, ook in verband met klimaatbestendigheid, creëer water en natuur! Zie de mogelijkheden.
  • In het nieuwe omgevingsplan worden de bestaande ligplaatsen vastgelegd.
  • In verband met de nieuw omgevingswet 2022 en de NOVI, waar participatie van burgers voorop staat, wordt bekeken waar de knelpunten met andere functies liggen. Zo nodig deze functies combineren.
  • Waterbewoners, die een huishoudinkomen hebben tot aan de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 48 van de Woningwet, behoren tot de doelgroep van woningcorporaties, er is behoefte aan betaalbare ligplaatsen.


Waterwonen is ………. ook de toekomst!

1. Klimaatadaptatie >: Waterwonen is klimaatbestendig vanwege het meebewegen in het water.
2. Bodemdaling: maatschappelijke kosten zoals infrastructuur zouden op de langer termijn goedkoper kunnen zijn voor waterwonen dan voor landwonen: als waterzuivering en energie opwekken ter plekke kunnen worden gerealiseerd.
3. houtskeletbouw daar zijn heel veel woonboten al van gebouwd en je bereikt CO2 reductie, ook gebruik te maken van bestaande woonboten (circulair) zonder ligplaats en die te verduurzamen.
4. ruimte te kort op het land, woningsnood, herinrichting oude havens.
5. meer waterberging, nieuw water maken.
6. een waterwoning is makkelijk verplaatsbaar, flexibel dus, tiny houses, tijdelijke plekken woningnood.
7. meer natuurwaarde, onderzoek gaande naar onderwaterleven een betonnen bak is kunstmatig rif waar het onderwaterleven aanhecht en leeft.
8.Economische waarden: bijvoorbeeld Amsterdam zonder woonschepen-boten is ondenkbaar. Er is daar zelfs een wandelroute en een woonbootmuseum. Toeristen vinden waterwonen leuk en zijn belangstellend. Dit blijkt ook uit de grote belangstelling voor woonboten van toeristen om te verblijven.

Waterwonen is .. tiny en verplaatsbaar

Sander Waterval –Wikkelboat.nl : Stadmaken op het water = Watermaken
Water als buitenruimte beter benutten voor de stad met meerjaren programmering en een karakteristieke invulling passend bij betreffende havenbekken/binnenwater, dmv wateratlas.
Ervoor zorgdragen dat mooie initiatieven uit de stad niet tussen wal en schip raken maar gerealiseerd kunnen worden met Rotterdamse daadkracht.

Rotterdam wikkelboats video

Waterwonen is ……. een eerste levensbehoefte

In verband met de huidige woningnood zijn alle woonplekken belangrijk en de waterbewoners hebben over het algemeen bewust voor waterwonen gekozen. Er is dus behoefte aan, ook bij jongeren. Waterwonen willen wij dan ook doorgeven aan de volgende generatie. Het is aan de overheid om in deze behoefte te voorzien.

Onze enquete 2021 is ingevuld door 500 enthousiaste waterbewoners.

Waterwonen is……. een verrijking


Wij willen hiermee het bewustzijn van de kwaliteiten van waterwonen vergroten en dat de gemeenten waterwonen zien als verrijking van hun gemeenschap.

Podcast waterwonen-wijk schoonschip en de Ceuvel woonboten het kan wel! >

De Ceuvel woonboten op de kant! circulair >

Tijdelijke ligplaatsen voor schepen, zie voorbeeld den Haag >

Energie Neutraal gewoonboot >

VPDElta Dutch water innovations>

IJbrug >

Floating future >

De visie die ten grondslag ligt aan een nieuw beleidskader heeft als kern inzake huisvesting het beschermen van waterwonen tegen ongelijkheid. Dat het beleid past binnen het mensenrechtelijk kader, maakt het waterwoon-leven mogelijk en wordt zo voldoende ondersteund.
Hierdoor wordt ook rechtszekerheid en duidelijkheid gecreëerd.

Waterwonen is…….. inspiratie, natuur en duurzaam

Zo speelden de bewoners zonder ontwikkelaar de woonwijk
Schoonschip Amsterdam het klaar.

Een drijvende woonwijk in het Johan van Hasseltkanaal, een zijkanaal van het IJ in Buiksloterham, Amsterdam-Noord. In deze ecologisch en sociaal duurzame wijk wonen we sinds begin 2020 met 46 huishoudens op 30 arken. De helft van de arken is twee-op-één-bak, de drijvende variant van twee-onder-één-kap. En dan hebben we op één bak ook nog een gezamenlijke ontmoetingsplek gerealiseerd.


Waterwonen is ………klimaatbestendig

We hebben een missie: klimaatverandering verergert het ruimtetekort op het land. De stichting Blue Revolution wil meer mondiale bewustwording over de mogelijkheden van het wateroppervlak voor voedselvoorziening en verstedelijking. In 2021 richt het bestuur de aandacht
op het verder versterken van bestaande activiteiten. De stichting is mede-initiatiefnemer van het Nationaal onderzoeksprogramma Floating Future.

De stichting ondersteunt het Nationaal onderzoeksprogramma met de eigen website, bijeenkomsten, de Denktank en fondsenwerving.
De website biedt in combinatie met berichten op social media kansen om wereldwijd te communiceren met belangstellenden. De Denktank bestaat uit gezaghebbende deskundigen met kennis over, ervaring met en een netwerk in drijvend bouwen. Voor fondsenwerving wordt
komend jaar een Raad van Advies ingericht.

In 2023 wil de stichting een uitvoerbaar plan hebben voor het bouwen van een drijvende stad voor logistiek, energie, humanitaire functies of wonen.

Onderzoek drijvende woonwijk

Het project Veenetië is een onderzoeksproject naar de technische als LCC  haalbaarheid van een drijvende woonwijk als oplossing in gebieden met bodemdalingsproblematiek en potentieel wateroverlast risico.

Dit onderzoek, gebaseerd op een real life case in de provincie Utrecht heeft aangetoond dat de gekozen aanpak een wijk creëert die flexibel is en geen last heeft van dalende bodem. Het beweegt op het water en kan daardoor goed water bufferen. Het is daarmee een bodemdaling- en klimaatbestendige wijk. Balance d’eau heeft hier als prominent kernteam lid en financieel een bijdrage aan geleverd. Dit project is gepresenteerd tijdens het nationaal congres bodemdaling van november 2019

Gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Programma aanpak Veenweiden, Bestuurstafel Infrastructuur en Bodemdaling Alphen, Gouda en Woerden, ORG-ID, Sweco, Witteveen+Bos

Onderzoek Veenetie Woerden-Duurzaam

Deense start-up laat studenten duurzaam wonen op het water

Voor het ontwerp van de drijvende studentenwoningen heeft de oprichter van Urban Rigger, Kim Loudrup, de Deense architect Bjarke Ingels ingeschakeld. De opgestapelde containerwoningen van 680 vierkante meter bieden ruimte voor vijftien woonunits, balkons en openbare groenvoorziening voor de studenten.
“A Floating community”

Duurzaam verwarmen

Voor het verwarmen van de containerwoning heeft Urban Rigger een warmtepomp ingezet, die het zeewater gebruikt waarop de woning drijft. In tegenstelling tot aarde, kan water de warmte in de woonruimtes beter vervoeren. Daarnaast zijn de containerwoningen voorzien van zonnepanelen, om de nodige stroom op te wekken. Hiermee zegt de start-up zowel het energieverbruik als de vaste lasten van de studenten te verminderen.

Door bestaande containers aan het einde van hun levensduur te gebruiken, zegt Urban Rigger niet alleen CO2-uitstoot te besparen, die ontstaat nadat containers worden verbrand, maar ook de CO2-uitstoot te besparen die wordt veroorzaakt door het bouwen van nieuwe woningen. Volgens het bedrijf leveren de drijvende containerwoningen een CO2-reductie op van 1.100 ton ten opzichte van nieuwe woningen.

Goedkoop alternatief

Naast gebruik van milieuvriendelijke materialen, hoopt de start-up studenten in Kopenhagen een duurzaam en goedkoop alternatief te bieden voor huisvesting. Door de woningen op te stapelen en te laten drijven, wil Urban Rigger meer ruimte in de stad over houden en daarmee de leefbaarheid van de stad vergroten.

website Urban Rigger >

Bron change.inc >

Het tij keren – waterwonen vlot trekken

Dit is van 2007!! studies en plannen genoeg, nu nog doen! #omdenken

website

Waterstudio.nl: Koen Olthuis: waterwoning – 12 weken bouwen- 2 onder 1 kap 200.000 euro
Hierbij de visie en praktijk van Koen Olthuis, waterstudio.nl in WNL 4-4-2021:

Via de blog

%d bloggers liken dit: